باربری امیریه

باربری امیریه

باربری امیریه   باربری و اتوبار امیریه با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین استفاده از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ، نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضور خود درناوگان حمل و نقل درون

اتوبار امیریه

اتوبار امیریه

اتوبار امیریه   باربری و اتوبار امیریه با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین استفاده  از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ، نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضور خود در  ناوگان حمل و نقل