اتوبار آزادی

اتوبار آزادی

اتوبار آزادی   باربری و اتوبار دولت در آزادی با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین استفاده از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضور خود در ناوگان حمل و نقل

باربری آزادی

باربری آزادی

باربری آزادی   باربری و اتوبار دولت در آزادی با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین استفاده از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ،  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضور خود در  ناوگان حمل