اتوبار مجیدیه

اتوبار مجیدیه

اتوبار مجیدیه     باربری و اتوبار دولت در مجیدیه با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین استفادهاز خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ،  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضور خود درناوگان