اتوبار باغ فردوس

اتوبار باغ فردوس

اتوبار باغ فردوس   باربری و اتوبار باغ فردوس با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین استفاده از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ، نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضورخود در ناوگان حمل

باربری باغ فردوس

باربری باغ فردوس   باربری و اتوبار دولت در باغ فردوس با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین استفاده  از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ،  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان