اتوبار مینی سیتی

اتوبار مینی سیتی

اتوبار مینی سیتی   باربری و اتوبار مینی سیتی با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین استفاده از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ،  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضور خود در ناوگان

باربری مینی سیتی

باربری مینی سیتی

باربری مینی سیتی باربری و اتوبار دولت در مینی سیتی با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین استفاده  از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ،  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضور