باربری دزاشیب

باربری دزاشیب

باربری دزاشیب   باربری و اتوبار دزاشیب با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین استفاده از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ،  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضور خود درناوگان حمل و نقل

اتوبار قیطریه

اتوبار قیطریه

اتوبار قیطریه   باربری و اتوبار قیطریه با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین  استفاده از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ،  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضورخود در ناوگان حمل

اتوبار دزاشیب

اتوبار دزاشیب

اتوبار دزاشیب   باربری و اتوبار دزاشیب با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین استفاده از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ،  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضور خود درناوگان حمل و