اتوبار شهرک آپادانا

اتوبار شهرک آپادانا

اتوبار شهرک آپادانا   باربری و اتوبار دولت در  شهرک آپادانا با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین  استفاده از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ،  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضور

باربری شهرک آپادانا

باربری شهرک آپادانا

باربری شهرک آپادانا باربری و اتوبار دولت در شهرک آپادانا با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین استفاده از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ،  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضور خود در ناوگان