باربری پل رومی

باربری پل رومی

باربری پل رومی   باربری و اتوبار  پل رومی با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین  استفاده از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ،  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان حضور خود

اتوبار پل رومی

اتوبار پل رومی

اتوبار پل رومی   باربری و اتوبار پل رومی با تکیه بر توان تجربی و کلاسیک نیروهای دوره دیده و با اخلاق خود و همچنین   استفاده از خودروهای مخصوص باربری با رعایت استاندارد جهانی ،  نزدیک به ۲۳ سال سابقه درخشان  حضور خود در ناوگان